آشنایی با همزمان سازی فحلی و روش های آن

آشنایی با همزمان سازی فحلی و روش های آن
آشنایی با همزمان سازی فحلی و روش های آن
همزمان سازی فحلی به دستکاری سیکل فحلی گاوهای ماده می گویند که در نتیجة آن گاوهای ماده در یک زمان فحل آمده و تلقیح مصنوعی شوند یا جفت انداخته شوند. برای همزمان سازی فحلی برنامه های مختلفی وجود دارد. قبل از انتخاب یک برنامه همزمان سازی، دانستن چند نکته برای رسیدن به یک نتیجه موفق الزامی است. اول اینکه یک برنامه همزمان سازی جایگزینی برای مدیریت خوب نیست و موفقیت یک برنامه همزمان سازی به تغذیه و برنامه سلامت گله خصوصاً گاوهای ماده بستگی دارد و دوم اینکه همزمان سازی در گواهای ماده سیکلیک (با سیکل فحلی منظم) انجام می شود و گاوهای ماده غیر سیکلیک (انستروس) هدف برنامه نمی باشند.

 

قبل از بررسی یک برنامه برای استفاده در گله باید هفت سؤال زیر در مورد گله پرسیده شود :

1- آیا گاوهای ماده سیکل فحلی منظم نشان می دهند؟

2- آیا گاوهای ماده سالم و عاری از بیماری با تغذیه خوب می باشند؟

3- آیا امکانات دامداری برای مقید کردن و تزریقات دارو کافی است؟

4- آیا پرسنل دامداری تمایل به استفاده از برنامه و داروها را دارند؟

5- آیا نیروی کار اضافی برای انجام یک برنامه همزمان سازی موجود است؟

6- آیا گاوهای ماده خوب شماره زنی شده و در شناسایی گاوهای ماده مشکلی وجود ندارد؟

7- اگر برنامه همزمان سازی انتخاب کنید که حاوی تشخیص فحلی می باشد آیا پرسنل کافی برای این کار وجود دارد؟

اگر پاسخ شما به هر کدام از سؤالات فوق منفی باشد شما باید بررسی مجددی برای انتخاب برنامه داشته باشید. یکی از نکات مهم در انتخاب برنامه، تعداد دفعات مقید سازی و تزریق دارو می باشد و نکته دیگر هزینه ای که برنامه همزمان سازی دارو و نکته دیگر قبل از شروع برنامه همزمان سازی درصد گاوهای ماده سیکلیک گله می باشد که عامل تعیین کننده در موفقیت برنامه همزمان سازی است. برای درک بیشتر برنامه همزمان سازی باید درک درستی از سیکل فحلی داشته باشیم. سیکل 21 روزه گاو بوسیله سطح هورمون پروژسترون کنترل می شود با کاهش سطح پروژسترون و حضور فولیکول غالب که استروژن ترشح می کند علائم فحلی ظاهر می شوند و با افزایش سطح پروژسترون علائم فحلی سرکوب می شوند. با افزایش سطح پروژسترون رحم برای آبستنی آماده می شود و پروژسترون هورمون نگهداری آبستنی می باشد. در اولین روز از سیکل فحلی یک ساختار شبیه تاول روی تخمدان به نام فولیکول وجود دارد و حاوی تخمک می باشد حدود 28 ساعت بعد فحلی ایستا شروع می شود و بعد آن دیواره فولیکول پاره شده و تخمک آزاد می شود و دیواره فولیکول کلایس می کند و خونریزی حاصل از دیواره فولیکول سبب ایجاد جسم خونریزی می شود و بعد جسم زرد در طول چهار روز در محل تخمک گذاری روی تخمدان شکل می گیرد زمانیکه جسم زرد در حال تکامل است پروژسترون ترشح می کند. در طول مرحله بعدی سیکل (روز 5 تا 16) جسم زرد ترشخ پروژسترون را ادامه می دهد. اگر حیوان آبستن باشد جسم زرد تولید پروژسترون را ادامه خواهد داد و رحم را محیطی آرام برای تکامل رویان می سازد و از ادامه سیکل های فحلی تا زمان زایمان جلوگیری می کند. اگر آبستنی اتفاق نیافتد هورمون پروستاگلاندین a2F از رحم ترشح می شود که سبب تحلیل رفتن جسم زرد می شود. مرحله سوم سیکل (روز 17 تا 21) سلول های لوتئال در جسم زرد دژنره می شوند و ترشح پروژسترون متوقف شده و اجازه می دهند یک فولیکول جدید تکامل یابد و سیکل بعدی آغاز می شود.

با توصیف ساده فوق درک دستکاری سیکل فحلی گاو ساده تر می شود. حال مروری بر روشهای مرسوم همزمان سازی خواهیم داشت :

1- همزمان سازی بوسیله دو تزریق PG (دو تزریق به فاصله 11 یا 14 روز)

در این برنامه یک دوز پروستاگلاندین PG به همه گاوهای ماده تزریق می شود بعد از این تزریق حدود 75 درصد گاوهای ماده سیکلیک در طی 5 روز بعدی فحل آمده وی می توانیم آنها را به صورت مرسوم یعنی 12 ساعت بعد از دیدن علائم فحلی تلقیح کنیم. گاوهای ماده ای که فحل نیامده و تلقیح نشده اند یک دوز دوم پروستاگلاندین در روز 11 یا 14 تزریق می شوند و بعد از دیدن فحلی ایستا 12 ساعت بعد تلقیح می شوند. در گذشته دو تزریق پروستاگلاندین به فاصله 11 روز بوده است اما مطالاعات اخیر پیشنهاد می کند دو تزریق پروستاگلاندین به فاصله 14 روز به گاوهای ماده، درصد بالاتری از گاوها علائم فحلی را نشان میدهند . برنامه دو تزریق PG به طور تئوری فحلی را در گاوهای ماده سیکلیک در طی 2 تا 5 روز بعد از تزریق دوم همزمان می کند اما در تحقیقات مختلف حدود 70 تا 80% گاوهای ماده همزمان می شوند اما بسته به تعداد گاوهای ماده انتستروس در گله می تواند به میزان بالایی متغیر باشد. تلقیح مصنوعی در زمان ثابت در این روش توصیه نمی شود.

2- استفاده از پروژستاژنها

1- پروژسترون تزریقی

2- نورجستومت (پروژسترون خوراکی)

3- پروژسترون داخلی واژنی (CIDR)

همزمان سازی فحلی با استفاده از CIDR داخل واژنی شامل قرار دادن CIDR داخل واژن روز صفر و تزریق پروستاگلاندین روز 6 و خارج کردن CIDR روز 7. تشخیص فحلی از روز 8 تا 11 و همه گاوهایی که فحلی ایستا را نشان می دهد 12 ساعت بعد تلقیح می شوند. برای اطمینان از همزمان سازی رضایتبخش یک دوز پروستاگلاندین یک روز قبل از خارج کردن CIDR تزریق می شود و خارج کردن داخل واژنی در روز 7 سبب می شود افت پروژسترون پلاسما و علائم فحلی در طی 3 تا 4 روز بعدی شروع می شود. استفاده از CIDR در ماده های سیکلیک این مزیت را دارد که در زمان استفاده از پروژسترون ، فحلی و تخمک گذاری نداریم پس اگر 7 روز CIDR استفاده شود گاوهای ماده سیکلیک در مرحله روز ه تا 7 سیکل نبوده و با تزریق پروستاگلاندین تحلیل جسم زرد اتفاق می افتد و دامها وارد مرحله فحلی می شوند.

3- Select SynchGnRH PG

A.I

Estrus detection
Day 0 Day 7روز صفر تزریق GnRH و روز هفت تزریق PG و سه روز بعدی پس از دیدن علائم فحلی مانند شرایط طبیعی تلقیح می کنیم یعنی پس از مشاهده علائم فحلی 12 ساعت بعد تلقیح می کنیم.

مثال : روز شنیبه تزریق GnRH و روز شنبه هفته بعد تزریق PG و مشاهده علائم فحلی در سه روز بعدی و با مشاهده علائم فحلی 12 ساعت بعد تلقیح می کنیم.

4- Heat Synch

روز صفر تزریق GnRH و روز هفت تزریق PG و روز هشت تزریق ECP (استرادیول سیپیونات) و روز ده تلقیح در زمان ثابت یا تلقیح کور می کنیم یعنی بدون توجه به وجود یا عدم وجود علائم فحلی تلقیح می کنیم.

مثال : روز شنبه تزریق GnRH و روز شنبه هفته بعد تزریق PG و روز یکشنبه تزریق استرادیول سیپیونات و روز سه شنبه تلقیح دام انجام می شود.


5- Co Synchروز صفر تزریق GnRH و روز هفت تزریق PG و روز نه تزریق GnRH و تلقیح مصنوعی در همان روز بدون توجه به وجود یا عدم وجود علائم.

مثال : روز شنبه تزریق GnRH روز شنبه هفته بعد تزریق PG و روز دوشنبه تزریق GnRH و تلقیح دام در همان روز بدون توجه به وجود یا عدم وجود علائم.

6- همزمانی تخمک گذاری OV Synchروز صفر تزریق GnRH و روز هقت تزریق PG و روزنه تزریق GnRH و روز ده (شانزده تا بیست ساعت بعد از تزریق GnRH) تلقیح در زمان ثابت.

مثال : شنبه تزریق GnRH و شنبه هفته بعد تزریق PG و دوشنبه تزریق GnRH و سه شنبه بدون توجه به وجود یا عدم وجود علائم فحلی تلقیح می شود.

7- Pre Synch-OV Synchدو تزریق PG به فاصله 14 روز و بعد از 14 روز یک برنامه OV Synch .

مثال : روز 23 پس از زایمان تزریق PG و روز 37 تزریق PG و روز 51 تزریق GnRH و روز 58 تزریق PG و روز60 تزریق GnRH و روز 61 تلقیح مصنوعی در زمان ثابت.

8- CIDR Synchاستفاده از CIDR و تزریق GnRH همزمان و هفت روز بعد خارج کردن CIDR و تزریق PG و روز نه تزریق GnRH و روز ده تلقیح مصنوعی بدون توجه به وجود یا عدم وجود علائم فحلی.

9- هفت روز مشاهده علائم فحلی و تلقیح دام های فحلی آماده به طور مرسوم یعنی 12 ساعت بعد از مشاهده علائم فحلی و روز هفت تزریق PG به دامهایی که علائم فحلی را در هفت روز گذشته نشان نداده اند.

10- Re Synchrinization

تزریق GnRH هفت روز قبل از تشخیص آبستنی (روز 25) در دامهایی که با سونوگرافی تشخیص آبستنی می شوند و اگر در تشخیص سونوگرافی دام آبستنی نبود تزریق PG و 48 ساعت بعد تزریق GnRH و 24- 16 ساعت بعد تلقیح بدون توجه به وجود یا عدم وجود علائم فحلی.Reference :

1. Arais, A, 2009, P vet Agnor conducts Heat synchronization and AI program in Santiago, Santiago.

2. Berner, J, 1993, Heat synchronization Heifers, Buelingo

3. Brus Veen, D.J, et al, 2008, Altering the time of the second GnRH injection and AI during OV synch Affects Pregnancies Per AI in Lactating Dairy cows, university of Wisconsin, Madison.

4. Deutscher, G, 1983, Estrous synchronization for Beef cattle, Extension Beef cattle Resource committee, university of Nebrsaka.

5. Fricke, P, et al, 1995, Reducing the cost of using OV synch, Department of Dairy science at university of Wisconsin-Madison.

6. Thorson, S, what synchronization program is Right for You?, Genex reproductive training Manager.


نویسنده : دکتر مهدی کرمیان

تاریخ انتشار: 09:19 - 1394/05/11

نظرات بینندگان

 
دانشجوی دامپزشکی
00:44 - 1396/05/09
0
دکتر جان مطالب خیلی عالی بود

دامــــســــتـــــیـــــک، قدرتی که بهترین انتخابتان می گردد.

Connect with the BEST