کولین

معرفی کولین

کولین یک ماده مغذی ضروری برای رشـــد و سلامتی در همه حیوانــــات و انسان می باشد. استفاده از کولین در تغـــذیه گاو شیری برای کمک به عملکرد کبــد متابولیسم چـــربی به ویژه در دوره انتـــقال ضروری می باشـــد.عملکرد صحیح کبد در گاو های دوره انـتقال باعث افزایش یکنواخت و سریع تولید شیر در ابتدای شیــر دهی می شــــود.تخریـــب گسترده این ماده در شــکمبه باعث عدم مصرف آن در جیره غذایی نشخوار کننــدگان می شد.میزان تخریب کولین در شکمبه بین 85 تا 99 درصد می باشد.از اوایــل دهه 90 میلادی فــن آوری پوشــــش دار کردن کولین،اجــازه اســـتفاده از کولین را در جیره غذایی گاو های شیری فراهم کرد.

مکانیزم اثر کولین

-1بهبود متابولسیم چربی:گـــاوهای دوره انتقال در بالانـــس منفی انرژی بوده و تغییــرات هورمــــونی زیادی را تجـــــربه می کنند.این امر باعـــــث موبیلیزاسیون چربــــی بدن دام می شود.کولــــین برای انتقال چربــــی به بیرون از کبـــــد ضروری می باشد.

-2بهبود تولید شیــر و درصــد چربی شیر:گاو هـــایی که کولین مصرف می کنند،چربی به جـــای ذخیره شدن به شکل vldlاز کبـــد خارج شـــده و به غده پستانی منتقل می شود و به عنوان یک منبع انرژی برای سنتز شیر و چربی استفاده می شود.

-3کاهــش اختلالات متابولیکی:یک کبد سالم باعث بهبود اختـــلالات متابولیکی بالینــی و تحت بالینی مانند:کتوز،متریت،جابهجایی شــیر دان،کبد چرب و ورم پســـتان می شود.همچنین باعث کاهش هزینه درمان و حذف گاو های تازه زا می شود.

تاریخ انتشار: 15:51 - 1394/05/25

نظرات بینندگان

 

دامــــســــتـــــیـــــک، قدرتی که بهترین انتخابتان می گردد.

Connect with the BEST