فصل سرما و گاو شیری

فصل سرما و گاو شیری

گاو ها در دامنه دمای آسایش بین 5 تا 24 درجه سانتی گراد نیازی به صرف انرژی برای حفظ دمای طبیعی بدن خود ندارند ولی وقتی که زمستان فرا می رسد و دمای هوا به صفر درجه نزدیک می شود،زمان آن است که اثر سرما بر روی وضعیت،بازده و سود آوری گاو شیری در نظر گرفته شود.

گاو های شیری در فصول سرد در معرض عواملی مانند سرما،باد و کوران،برف،باران،گل و لای و لجن قرار میگیرند که سبب ایجاد تنش برای آنها می شوند.اثر اساسی این تنش عمدتا به کاهش دما بر می گردد.تمام این عوامل احتیاجات انرژی نگهداری دام را تغییر می دهند.جالب توجه اینکه در شرایط تنش سرمایی احتیاجات انرژی افزایش می یابد ولی احتیاجات پروتئینی دام ثابت می ماند.هوای برفی به طور کلی بهتر از هوای بارانی سرد است زیرا وقتی وضعیت هوا مرطوب است عایق بندی پوشش بدن دام از بین می رود در نتیجه حداقل دمای سرد بحرانی در زمستان خشک از صفر درجه به 15 درجه سانتیگراد ارتقا می یابد یعنی مقاومت دام به سرما کمتر می شود.

به طور کلی، برای هر درجه کاهش دما قابلیت هضم جیره 1 درصد کاهش می یابد.یعنی با کاهش دما به زیر سطح دمای بحرانی ،نیاز به مصرف خوراک بیشتر می شود.

در دمای12- درجه سانتی گراد احتیاجات خوراک بر اساس واحد 20TDN درصد،علوفه 5/1تا8/1 کیلوگرم،غلات 9/0تا13/1 کیلوگرم و به طور کلی هزینه دام افرایش پیدا میکند.این مقادیر در دمای22- درجه سانتی گراد به دو برابر افزایش می یابد.علاوه بر این ،وجود گل ولای و لجن بر روی بدن گاو میتواند احتیاجات نگهداری را 7تا 30 درصد افرایش دهد.

پاسخ متابولیکی بدن به تحریک های سرما عملا تمام سامانه های بدن را در بر می گیرد.برای مثال درسرمای شدید،ماهیچه های صاف دام به لرزش می افتند،ضربان قلب بیشتر و تنفس ها عمیق تر می شوند.همچنین میزان جریان ادرار افرایش یافته،سامانه های سمپاتیک و هیپوفیز فعال میشوند تا سطح اکسیداسیون بیولوژیک را در تمام بافت ها افرایش دهند که حاصل آن افزایش احتیاجات نگهداری بدن برای دریافت انرژی است.گرمای بدن دام هنگام عبور هوای خنک یا سرد از روی بدن زودتر از هوای راکد با همان دما کاهش می یابد.وقتی که بدن دام مرطوب باشد این اثر و افت دمای بدن خیلی بیشتر خواهد بود.

تاریخ انتشار: 12:07 - 1394/05/18

نظرات بینندگان

 

دامــــســــتـــــیـــــک، قدرتی که بهترین انتخابتان می گردد.

Connect with the BEST