Alta GPS

Alta GPS

با توجه به نقش کليدی کيفيت ژنتيکی دام­ها در بهره­­ وری بيولوژيکی و اقتصادی از گله­ های گاو شيری و همچنين سهم ناچيز ژنتيک در هزينه­ های جاری دامداری، بهبود هدفمند ژنتيکی دام­ها را، به عنوان مهمترين سرمايه گذاری برای بهره ­وری تبديل کرده است که اين موضوع با وجود چالش­های اقتصادی و محدود شدن حاشيه سود حساس­تر می ­نمايد.

بنابراين توجيه علمی، فنی و اقتصادی توجه و سرمايه گذاری در اين بخش به واسطه ی بهبود راندمان فنی و اقتصادی در نسل بعد به سادگی قابل توضيح است. افزايش توان توليدی، بهبود ضريب باروری، ارتقاء سطح ايمنی اصلاح ساختار اندامی و در نتيجه افزايش عمر اقتصادی، حاصل ايجاد زمينه ژنتيکی متناسب می­باشد. بنابراين 99% هزينه­های اجرائی در واحدهای توليدی گاو شيری بهره­وری آن بسته به چگونگی ساختار ژنتيکی عمل می­نمايد. به عبارت ديگر نسبت ارزش ژنتيکی 1 به 99 در سرمايه ­گذاری می­باشد ولی در بهره­ وری اين نسبت تا حدود 35به 65 افزايش ميابد، بنابراين هرگونه هزينه در اين بخش نه به عنوان هزينه بلکه به عنوان سرمايه­ گذاری ماندگار می­ بايست قلمداد گردد.

برخلاف بعضی تبليغات تجاری و خدمات پس از فروش که برای جلب توجه مشتريان و به منظور فروش محصولات انجام می­شود، مشاوره اصلاح­نژاد حرفه­ای که نتيجه اجرائی آن ارائه ليست خريد محصولات ژنتيکی و گزارش تعيين اسپرم به دامدار می­باشد مشاوره­ای صحيح مبتنی بر جمع آوری اطلاعات قابل اطمينان، آناليز دقيق دادها، بررسی شرايط اقتصادی حاکم بر توليد محصولات، تعيين اهداف اقتصادی، فنی و ژنتيکی و همچنين تعيين استراتژی قابل اجرا و سنجش می­باشد. بدين منظور برای ارائه مشاوره صحيح در اصلاح­نژاد می­بايست به موارد ذيل توجه نمود.

شناخت وضعيت موجود با استناد به اطلاعات قابل اطمينان، در اين خصوص لازم است تا نسبت به نظارت و مديريت پايگاه داده­ها، تعريف صحيح صفات و جمع آوری داده­ها اقدام گردد تا بتوان آناليز و گزارش دقيقی از شرايط موجود بدست آورد.

« مقايسه شرايط موجود با سطح ايده­آل قابل حصول، و تعيين نقاط قوت و ضعف که در مشخص نمودن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و همچنين تعيين استراتژی حائز اهميت است.

« تعيين و بکارگيری دستورالعمل اجرائی تا حصول نتيجه.

« کنترل مستمر فرآيند و ارائه ی گزارش به منظور تعيين سطح عملکرد و در صورت نياز اصلاح اهداف و يا استراتژی بر اساس آخرين دستاوردهای علمی و فنی و همچنين شرايط اقتصادی حاکم.

عدم پيش شرط تجاری، امکان بررسی کيفيت داده­ها و اطمينان از بکارگيری داده­های صحيح، ارائه خدمات استاندارد به صورت مستمر و هدفمند، نظارت بر حسن اجرا، امکان آناليز مستقل و تعيين نقاط قوت و ضعف از ويژگی­های يک برنامه مشاورة قابل اطمينان می ­باشد. لازم به ذکر است ارزش نرم افزار بکار گرفته شده در آناليز به لحاظ فنی 30 الی 40 درصد از کل ارزش فنی خدمات می ­باشد، چرا که مديريت غلط برنامه، استفاده از داده­های غلط، عدم پيگيری، عدم تعيين صحيح اهداف و استراتژی و... نتايج غلطی را بهمراه خواهد داشت.

مزايا و نقاط قوت برنامه   مشاوره و مديريت اصلاح نژاد
با استفاده از نرم افزار مديريت استراتژیک آلتا ميت
AltaGPS - AltaMate  :

« سابقه طولانی اجرای آن در سطح کشور و اثبات کارآمدی و سلامت آن( 15 سال).
« قدرت انعطاف بسيار بالا با توجه به وضعيت دامداری و اهداف گله از نظر شرايط مديريتی و جغرافيايی.
«
ترسيم دقيق­تر مشکلات و نواقص و همچنين نقاط قوت موجود در گله.
«
پنل تعيين اهداف ژنتيکی در آناليزها و محاسبات تعيين اسپرم.

« شناسايی کامل اسپرم­های ايرانی و توانايی جهت پيگيری همخونی در شجره­های ايرانی و محاسبه ارزش اصلاحی شجره‌ای در آنها.
« قابليت استفاده از اسپرم­های ايرانی در پيشنهادات ارائه شده(درصورت صلاحديد مشاور ژنتيکی).

« عدم گرايش تجاری در پيشنهادات انجام شده.
« ارائه پيشنهاد خريد اسپرم با توجه به نياز های گروه هدف و همچنين اهداف ژنتيکی گله با در نظر گرفتن بودجه اصلاح­نژادی و ايجاد حداکثر پيشرفت ژنتيکی.
«
محافظت دام‌ها و خصوصاً تليسه‌ها در برابر سخت زايی.
« تغيير ساختار اندامی در جهت کاهش بروز سخت زايی در نسل‌های بعد.
« توجه به ارتقاء صفات سلامتی و توليد‌مثلی در نسل بعد.
« دقت بسيار بالا در کنترل همخونی(تا 10 نسل ). برای مثال در شجره يک ماده گاو در زمان کنترل همخونی برای مصرف يک اسپرم تا 000 , 534 مقايسه انجام ميشود و گزارش تک مقايسات در صورت وجود همخونی قابل ارائه است.
« بررسی ارزش اصلاحی شجره­ای تمام صفات و استفاده از داده­های فنوتيپی صفات تيپ و توليد به طور همزمان برای هر دام در مدل ايجاد شده برای تعيين اسپرم.
« شناسايی و جلوگيری از ايجاد هموزايگوتی در ژن­های مغلوب شناخته شده در گله.
« شناسايی و جلوگيری از تلاقی­های نامطلوب بين شجره­ای.
« رتبه بندی دام­های موجود در گله.
« مشخص نمودن ميزان پيشرفت ژنتيکی در نسل بعد.
«
دقت بالا و عملکرد اختصاصی در رفع نواقص تيپی و حفظ نقاط قوت گله.
« قابليت بررسی و تأکيد بر صفات سلامت گله و در عين حال بالا بردن توان توليدی و اصلاح تيپی دام­ها.
« کنترل ليست موجودی اسپرم گله و ارائه گزارش مستمر از عملکرد باروری و ژنتيکی اسپرم­ها.
«
منطبق بودن پيشنهادات تامين مواد ژنتيکی بر واقعيت بازار، اهداف گله، بوجه تعيين شده و عملکرد اسپرم­ها به لحاظ باروری و در صورت موجود بودن عملکرد ژنتيکی.
« گزارشات صريح ، کاربردی و قابل درک جهت رجوع کاربران در گله.
« انجام آناليز و ارائه گزارشات بر اساس محاسبات دقيق و نه حدسيات.
« ارائه نتايج قابل اندازه گيری مانند ميزان پيشرفت نتاج، نقاط ضعف، همخونی گله، همخونی نتاج و تأثير اسپرم بر عملکرد ژنتيکی گله در نسل بعد.
« ب
ه حداکثر رساندن پيشرفت ژنتيکی و افزايش يکنواختی(Uniformity
) بر اساس تيپ و پتانسيل توليدی دام­ها در گله.
« امکان بهبود بهره­وری از سرمايه گذاری ژنتيکی بطور معنی­دار، به عبارت ديگر به حداکثر رسانيدن بهره­وری در تلقيح اسپرم خريداری شده در نسل بعد.
« دسترسی آسان وسريع در کل کشور برای استفاده از خدمات آن با توجه به شبکه گسترده فعاليت تيم اجرايی.
« بهره‌گيری از مديريت باتجربه و متخصص برای ارائه خدمات ممتاز و متمايز.
« بازديد‌های منظم و فراگير.
«
پيگيری عملکرد.
« پيشنهاد حذف اختياری.
« ارائه مشاوره در خريد دام‌های مولد.
« کنترل پروش تليسه‌ها.

تاریخ انتشار: 23:30 - 1394/04/27

نظرات بینندگان

 

دامــــســــتـــــیـــــک، قدرتی که بهترین انتخابتان می گردد.

Connect with the BEST